wykluczeni

Ok, koncepcja jest taka, że grafiki dotyczące wykluczonych grup będą zawierały dotyczące ich dane statystyczne ze źródłem + nasze postulaty. Do tego wrzucając każdą z infografik przydało by się w treści posta dodać komentarz wiążący ten konkretny rodzaj wykluczenia z władzą/narodowcami. Kwestię szaty graficznej zostawiamy osobie, która ma się tym zająć, jednak sugerujemy spójność i prosimy o zamieszczenie tytułu i podtytułu tegorocznej demonstracji ‘Za Wolność Waszą i Naszą! Prawa zdobywa się w walce.’ (nie)PODLEGŁOŚĆ 2018

1. Kobiety.
Dana: Co trzecia kobieta w Polsce miała aborcję

Postulat: Chcemy aby ten zabieg był dostępny na żądanie kobiety i w pełni refundowany ze środków publicznych.

Komentarz: Czarne protesty pokazały siłę społecznego oporu przeciwko autorytarnym i sprzecznym z medycyną zapędom konserwatywnej władzy w służbie katolickiego kleru. Całkowitego zakazu aborcji nie udało się przepchnąć, tkwimy jednak w zgniłym ‘kompromisie’, który de facto nie daje nam prawa do decydowania o własnym ciele. Nie jest tajemnicą, że środowiska nacjonalistyczne w tej kwestii idą z władzą ręka w rękę; najchętniej uczyniliby aborcję karalną. Łapy precz od naszych macic!

Źródło: CBOS

2. LGBTQIA+

Dana: Średnio 3 na 10 osób LGBT doświadczyło przemocy fizycznej i/lub psychicznej w ciągu ostatnich pięciu lat.

Postulat: Chcemy ochrony prawnej dla LGBTQIA+ i uznania popieranych przez większość polek i polaków związków partnerskich!

Komentarz: Homofobiczne cytaty moglibyśmy wyciągnąć pewnie wszystkim PiSowcom i nacjonalistom, oraz połowie tzw. liberałów z PO. Organizowany niedawno w Lublinie Marsz Równości spotkał się z pogromową atmosferą i fizycznymi atakami zorganizowanych neofaszystów. Miłość nie wyklucza!

Źródło: KPH

3. Osoby z niepełnosprawnościami

Dana: Zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych to 520 zł miesięcznie. W Polsce pracę ma tylko 27,3% niepełnosprawnych, średnia unijna to 50%.

Postulat: Żądamy zwiększenia zasiłków dla opiekunów i programów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

Komentarz: Protest okupacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych przypomniał nam wszystkim jak bardzo niedostateczna jest pomoc i solidarność z tą grupą wykluczonych. Nacjonalizm to dominacja i kult siły – przeciwstawiamy mu wzajemną pomoc i społeczną solidarność.

Przy okazji przypominamy, że na wydarzeniu dostępna będzie platforma dla osób nie będących w stanie maszerować o własnych siłach lub poruszających się z czyjąś pomocą na wózkach.

Źródło: MPiPS

4. Lokatorki i lokatorzy

Dana: 55 tysięcy poszkodowanych przez reprywatyzację. Stale rośnie liczba eksmisji, spada liczba lokali komunalnych.

Postulat: Żądamy zaprzestania reprywatyzacji i naprawy krzywd.

Źródło: MJN i WSL

Komentarz: Żaden rząd nie rozwiązał dotąd problemu absurdalnych roszczeń wobec nieruchomości i gruntów miejskich. Prawicowi fundamentaliści wspierają zrzeszenia arystokratów i ‘spadkobierców’, które dorobiły się majątków na złodziejskiej reprywatyzacji. Mieszkanie prawem, nie towarem!

5. Seniorki, seniorzy

Dane: ~ 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania

Liczba osób po 60+ objętych opieką domową: 1%

Postulat: Żądamy godnej emerytury, powszechnej i kompleksowej pomocy i opieki dla osób starszych, oraz programów aktywizacji seniorów.

Komentarz: Neoliberalne państwo wycofuje się ze swoich zobowiązań wobec słabszych tłumacząc to brakiem pieniędzy. Jednocześnie udziela ulg podatkowych korporacjom i najbogatszym. Ta sama prawica, która głosi cześć i chwałę martwym bohaterom, ponosi winę za to, że żywi nie mogą związać końca z końcem.

Źródło: NIK

6. Pracownice, pracownicy (i bezrobotne_i) – DWIE INFOGRAFIKI

A:

Dana: Tylko 15% z zarejestrowanych bezrobotnych dostaje zasiłek.

Postulat: Żądamy upowszechnienia zasiłków i programów wychodzenia z bezrobocia!

Źródło: balcerowicz.com

Komentarz: W polskim społeczeństwie powszechny jest prawicowy mit o ‘nierobach’ i ‘pasożytach’, przejadających socjal i zabijających gospodarkę. Wykluczenie na rynku pracy to problem systemowy, który będzie pogłębiał się wraz z postępującą automatyzacją. Sprzeciwiamy się społecznemu darwinizmowi, wspieramy prawa pracownicze!

B:
Dane: 80 lat – tyle musi pracować osoba zarabiająca płacę minimalną, żeby zarobić tyle, ile prezes spółki giełdowej w ciągu roku.

Postulat: Żądamy spłaszczenia struktury płac i podniesienia płacy minimalnej.

Źródło: balcerowicz.com

Komentarz: Wspólnota narodowa zakłada zbieżność interesów bogatej elity z uciskaną większością. Wciąż słyszymy, że Polska się bogaci. Szkoda, że jej mieszkańcy biednieją, bo ludzie zarabiający 1000zł na godzinę przekonali ludzi zarabiających 15zł na godzinę, że problemem są ci zarabiający 7zł. Faszyści wszelkiej maści zawsze stali w obronie interesów najbogatszych.

7. Uczniowie

W Polsce jest 32 tys. szkół. Lekcje etyki są dostępne w 353.W 234 prowadzi je katecheta_tka.
Liczba nauczycieli etyki na jedną szkołę: 0,0037.

Żądamy powszechnych lekcji etyki i wycofania religii ze szkół.

Źródło: MEN

Komentarz: Prawica traktuje szkoły jako poligony ideologicznej indoktrynacji. W planach lekcji jest więcej godzin religii niż informatyki, wiedzy o społeczeństwie czy wychowania seksualnego. Na lekcjach historii o Żołnierzach Wyklętych dowiesz się wcześniej niż o starożytnej Grecji. Na języku polskim w kanonie lektur Wencel zamiast Gombrowicza. Tymczasem za szkolnictwo wyższe bierze się minister Gowin, zwany przez studentów „Gadem-ludojadem”…

8. Ofiary przemocy
A.
3 – tyle kobiet ginie w Polsce w ciągu tygodnia w wyniku przemocy domowej.
To 500 w skali roku.
90 tys.- tyle osób rocznie uznaje się za ofiary przemocy domowej.
Słynne „Niebieskie linie” nie działają, bo rząd obciął finansowanie.

Postulat: żądamy przywrócenia finansowania pomocy ofiarom, wprowadzenia karty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Komentarz: W imię tzw. „tradycyjnego modelu rodziny” i „walki z gender” prawica broni sprawców przemocy domowej i seksualnej, oraz torpeduje wszelką pomoc dla ofiar. Oparta na przemocy hierarchia to dla konserwatywnych fundamentalistów idealny model rodziny. Nacjonalistyczny kult siły legitymizuje i normalizuje przemoc wobec wszystkich nieuprzywilejowanych. Antyfaszyzm to stanie po stronie krzywdzonych i solidarny opór.

Źródło: Centrum Praw Kobiet

B.
„Policja stosuje tortury wobec zatrzymanych” – Adam Bodnar, RPO
2016 rok:
16 tys skarg na przemoc policyjną
6 wyroków skazujących wobec policjantów
Mamy dość przemocy policyjnej! Rozliczyć bandytów w mundurach!

Źródło: RPO

Komentarz: Policja stanowi anty-społeczny aparat represji i reprodukuje przemoc wobec wszystkich grup marginalizowanych. Bezkarność zachęca sadystów w mundurach do stosowania przemocy, tortur a nawet morderstw, które uchodzą im na sucho. Od lat nasilają się polityczne represje i próby terroryzowania ruchów wolnościowych. Nie damy się zastraszyć, mamy dość przemocy policyjnej. Zdejmijcie mundury, przeproście wasze matki!

9. Uchodźczynie, uchodźcy / migrantki, migranci

Dane: polska odrzuca 90% wniosków o azyl.
Na terenie kraju znajduje się 14 Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców, w których więzi się mężczyzn, kobiety i dzieci oczekujące na decyzję.

Postulat: Żądamy respektowania prawa do azylu i wstrzymania deportacji.

Komentarz:
„Nacjonalizm” (…) przyjęcie przekonania, że ludzi można klasyfikować jak owady i że całym grupom milionów albo dziesiątków milionów można z poczuciem pewności siebie przyczepiać etykietki „dobry” albo „zły”(G. Orwell) – doprowadził nas do punktu, w którym zamykamy kilkuletnie dzieci w więzieniu za ich kolor skóry.

Raport HFPC i SIP stwierdza, że warunki panujące w Ośrodkach są wyjątkowo opresyjne. Szczególnym tego objawem są zbyt częste i przeprowadzane automatycznie kontrole osobiste cudzoziemców połączone z rozbieraniem do naga i „sprawdzaniem otworów ciała”.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

10. Mniejszości etniczne i narodowe
2017 było ponad 3x więcej rasistowskich ataków niż w 2013, ponad 10 x więcej niż w 2010.
żądamy zaprzestania rasistowskiej nagonki w mediach i programów wsparcia dla mniejszości.
kopia plakatu FA, jeśli nie będzie genialnego, lepszego pomysłu

Postulat: Łapy precz od nas i naszych przyjaciół! Rozliczyć odpowiedzialnych za rasistowską nagonkę!

Komentarz: Gwałtowny wzrost liczby ataków zbiega się w czasie z rozrostem MN i jego przerzutami do mediów w postaci ksenofobicznej nagonki. Ataki słowne, unikanie, dyskryminacja przemoc fizyczna, eksterminacja – w psychologii społecznej nosi to nazwę piramidy nienawiści. Na którym stopniu jesteśmy?

Źródło: MSWiA

11. Bezdomne i bezdomni
Dane:
33,4 tys.- liczba bezdomnych w Polsce, w tym 1538 dzieci.

46 tys. – liczba pustostanów na terenie kraju
45% bezdomnych trafia na bruk z powodu eksmisji.
~100 – tyle umiera każdej zimy

Postulat: Żądamy zaprzestania eksmisji na bruk, rozbudowy komunalnego zasobu mieszkań i programów wychodzenia z bezdomności!

Źródło: MPiPS, GUS

Komentarz: Negatywne stereotypy na temat bezdomnych przekładają się na realną przemoc – straż miejska znęca się nad bezdomnymi, a nacjonaliści urządzają ich regularne pogromy. Społeczna znieczulica na sytuację tych osób, brak mieszkań komunalnych i realnego systemowego wsparcia powoduje, że ich wyjście z problemu staje się bardzo trudne, a bezdomność dziedziczna.