Newsletter July 2009

< June 2009 | Index | August >

[en] english

July 2009 Contents

 • News from our peeps
 • Tech Tip: Use Firefox! Use Thunderbird!
 • Updates from the Surveillance Apocalypse
 • Updates from the Surveillance Apocalypse
 • Money

News from our peeps

Hi riseup users of many stripes and colors. Last month we asked you to write us about how your projects, campaigns, and struggles are going, and then provided a bad email address to respond to. You’d think we wouldn’t have this kinds of errors, but here’s your proof that riseup is run by people and not robots. So, once again, we’d love to here what you’re working on because these things make us happy, and because we might want to use it for future newsletters. So much of the time we work on our projects in our own towns and don’t get a real sense of how varied and beautiful our movements are. So send us your tales of daring actions and surprising successes! pigeon@riseup.net

Tech Tip: Use Firefox! Use Thunderbird!

Internet Explorer (IE) is buggy, insecure, and proprietary software owned by an evil corporation bent on world domination. People often have difficulty using riseup.net’s web based mail interface with IE. Happily, there is an awesome alternative: Firefox. It is fast, and far superior to IE. Download firefox today! getfirefox.com

Thunderbird is a mail client you cab install on your computer that is a dedicated program for managing your email and is the way that we recommend for checking your riseup.net mail account. Thunderbird has many features, including: IMAP and POP support, multiple accounts, quick search, spell as you type, advanced spam controls, RSS, virtual folder views, message filtering, addressbook, and support for GPG encryption. See our Thunderbird tutorials for help on setting up Thunderbird to work with riseup.net. getthunderbird.com

Thunderbird and Firefox are Free Software (or Software Libre, which means they part of the digital commons).

Updates from the Surveillance Apocalypse

Michèle Alliot-Marie, French Minister of the Interior and Overseas Territories, is proposing a new law to find automatic solution for some crimes. The police could run an analysis to find in credit card data, celular positionning data evidence of a crime 1. This law ‘lospi2’ contains also the monitoring of suspect computer with a bug/virus 2 in “severe cases”, including “support given to the illegal entry and residence of a foreigner” 3.

1. fr lefigaro.fr/actualite-france/2009/0... 2. en edri.org/edri-gram/number7.11/france-la... 3. en metamorphosis.org.mk/edri/francuskata-v…

If you want more information on monitoring the state and civil liberties in Europe, we like the website statewatch.org

Money

If you are reading this newsletter that means you are being supported by Riseup. If you are able to provide us some mutual aid in the form of money, we would be very grateful. Thanks to all our users who have supported us over the last nine years.

[pl] polski – polish

Spis treści; lipiec 2009

 • Wiadomości od naszych ziomków
 • Porada techniczna: używajcie Firefoxa! używajcie Thunderbirda!
 • Aktualizacja informacji na temat Inwigilacyjnej Apokalipsy
 • Kasa

Wiadomości od naszych ziomków

Witajcie użytkownicy riseup wszelkich kształtów i kolorów. W zeszłym miesiącu poprosiliśmy was żebyście napisali o tym jak się rozwijają wasze projekty, kampanie i toczone przez was walki, po czym podaliśmy zły adres mejlowy. Można by pomyśleć że nie powinniśmy popełniać takich błędów, ale macie dowód na to że riseup jest prowadzony przez ludzi a nie roboty. Tak więc, jeszcze raz, bardzo chętnie chętnie usłyszelibyśmy nad czym pracujecie, bo nas to uszczęśliwia i być może użyjemy tych informacji w przyszłych biuletynach. Przeważnie pracujemy nad swoimi projektami w swoich miastach i zapominamy o tym jak różnorodne i piękne są nasze ruchy. Napiszcie więc do nas o swoich odważnych akcjach i zaskakujących zwycięstwach! pigeon@riseup.net

Porada techniczna: używajcie Firefoxa! używajcie Thunderbirda!

Internet Explorer (IE) jest pełen bugów (błędów), niebezpieczny i jest własnościowym oprogramowaniem złej korporacji dążącej do kontroli nad światem. Ludzie często mają problemy używając naszego interfejsu poczty z IE. Na szczęście istnieje wspaniała alternatywa; Firefox. Jest szybki i znacznie lepszy od IE. Ściągnij Firefoxa jeszcze dzisiaj!
getfirefox.com

Thunderbird jest klientem poczty który możesz zainstalować na swoim komputerze – programem stworzonym specjalnie po to żeby zorganizować twoje mejle i polecanym przez nas sposobem żeby sprawdzać pocztę na twoim koncie pocztowym riseup. Thunderbird ma wiele możliwości w tym obsługa wielu kont naraz, protokołów IMAP i POP, szybkie wyszukiwanie, wbudowany słownik, zaawansowaną kontrolę spamu, czytnik RSS, widok ‘wirtualnych folderów’, filtrowanie wiadomości, książkę adresową i wsparcie dla szyfrowanie GPG. Zobacz nasze instruktaże dla Thunderbirda jeśli potrzebujesz pomocy w ustawieniu go do współpracy z riseup.net. getthunderbird.com

Thunderbird i Firefox to Free Software – Wolne (i darmowe!) Oprogramowanie (lub też Software Libre, co znaczy że są częścią cyfrowego dobra wspólnego).

Aktualizacja informacji na temat Inwigilacyjnej Apokalipsy

Michèle Alliot-Marie, francuska minister spraw wewnętrznych i terytoriów zamorskich zaproponowała nowe prawo ustanawiające automatyczne rozwiązania dla niektórych przestępstw. Policja mogłaby prowadzić analizy wyszukujące dowody przestępstw w zapisach z kart kredytowych czy pozycji telefonu komórkowego (1). Prawo to nazywane ‘lospi2’ pozwoliło by też na monitorowanie komputera podejrzanych przy pomocy podsłuchu/wirusa (2) w „ciężkich przypadkach”, w tym „pomocy w przedostania się do kraju i ukrywania obcokrajowca” (3).

1. fr lefigaro.fr/actualite-france/2009/0.. 2. en edri.org/edri-gram/number7.11/franc... 3. en metamorphosis.org.mk/edri/francuskata-v…

Jeśli szukasz więcej informacji na zbliżone tematy polecamy stronę statewatch.org

Kasa

Jeśli czytasz ten biuletyn znaczy to że jesteś w jakiś sposób cię wspieramy. Jeśli jesteś w stanie zapewnić nam jakąś pomoc wzajemną w postaci pieniędzy, byli byśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy wszystkim użytkownikom którzy wpierali nas w ciągu ostatnich 9 lat.

[fr] français

Lettre de juillet 2009

 • News from our peeps
 • Astuce technique: Utilisez Firefox! Utilisez Thunderbird!
 • Nouvelles du chemin de la surveillance apocalyptique
 • L’argent

News from our peeps

Bonjour utilisat-eur-rice-s de Riseup haut-e-s en couleur ! Le mois dernier nous vous demandions de nous écrire sur vos projets, campagnes et luttes en cours, avec une mauvaise adresse mail. Vous auriez pu croire que nous seroions à l’abri de ce genre d’erreur, mais c’est bien la preuve que ce sont des personnes, pas des robots, qui font tourner riseup. Donc, encore une fois, Nous aimerions beaucoup avoir des nouvelles de ce que vous faites, parce que cela nous enchante et que nous voudrions aussi en en parler dans nos prochaines lettres. ous passons tant de temps sur nos projets dans nos villes, et pourtant nous n’avons pas une perception globale de la diversité et de la beauté de nos mouvements. Aussi, envoyez-nous les récits de vos actions qui vous tiennent le plus à cœur et de vos succès les plus surprenants ! pigeon@riseup.net

Astuce technique: Utilisez Firefox! Utilisez Thunderbird!

Internet Explorer (IE) est un logiciel plein d’erreurs, pas sécurisé, et propriétaire appartenant à une mauvaise entreprise qui cherche à établir sa domination sur le monde. Les utilisateurs ont souvent des difficultés dans l’utilisation de l’interface web des mails riseup avec IE. Heureusement, il y a une alternative fantastique: Firefox. C’est rapide, et bien supérieur à IE. Téléchargez Firefox dès aujourd’hui ! getfirefox.com

Thunderbird est un programme dédié à la gestion de vos mails, c’est le moyen que nous recommandons pour relever vos mails riseup.net. Thunderbird possède de nombreuses fonctionnalités: support de l’IMAP et du POP, gestion de comptes multiples, recherche rapide, correction continue de l’orthographe, contrôle avancé du spam, RSS, vue par dossier virtuel, filtre sur les messages, carnet d’adresse et support du chiffrement GPG. Consultez nos manuels Thunderbird pour configurer vos paramètres d’utilisation avec riseup.net. getthunderbird.com

Thunderbird et Firefox sont des logiciels libres, ils font partie des biens communs électroniques.

Updates from the Surveillance Apocalypse

Michèle Alliot-Marie, French Minister of the Interior and Overseas Territories, is proposing a new law to find automatic solution for some crimes. The police could run an analysis to find in credit card data, celular positionning data evidence of a crime 1. This law ‘lospi2’ contains also the monitoring of suspect computer with a bug/virus 2 in “severe cases”, including “support given to the illegal entry and residence of a foreigner” 3.

1. fr lefigaro.fr/actualite-france/2009/0... 2. en edri.org/edri-gram/number7.11/france-la... 3. en metamorphosis.org.mk/edri/francuskata-v…

If you want more information on monitoring the state and civil liberties in Europe, we like the website statewatch.org

L’argent

Lire cette lettre signifie que vous êtes supporté par Riseup. Si vous êtes capables de nous fournir une aide mutuelle en retour sous forme d’argent, nous vous en serions très reconnaissants. Merci à tous nos utilisateurs qui nous ont soutenus ces 9 dernières années.

[it] Italiano

Indice Luglio 2009

 • Notizie dalla nostra gente
 • onsiglio tecnico: Usa Firefox! Usa Thunderbird!
 • Aggiornamenti dall’Apocalisse della Sorveglianza
 • Soldi

Notizie dalla nostra gente

Un saluto a tutti gli utenti di RiseUp di tutto il mondo. Il mese scorso vi abbiamo chiesto di scriverci su come stanno andando i vostri progetti, le vostre campagne e le vostre lotte, dandovi un indirizzo sbagliato a cui scrivere. Forse pensavate che non avremmo fatto un errore di questo tipo, ma questa è la prova che RiseUp viene mandata avanti da persone e non da robot. Così, ancora una volta, ripetiamo l’appello. Vorremmo sentire qualcosa su ciò a cui state lavorando, perché sapere questo ci rende felici, e perché potremmo voler usare quello che ci scriverete per le nostre future newsletter. Tutto il tempo che passiamo a lavorare sui nostri progetti nella nostra città non rende sufficientemente conto di quanto multiformi e variopinti siano i nostri movimenti. Quindi, inviateci le vostre storie di azioni temerarie e stupefacenti successi! pigeon@riseup.net

Consiglio tecnico: Usa Firefox! Usa Thunderbird!

Internet Explorer contiene falle di sicurezza ed è un un software proprietario prodotto da una corporation decisa a ottenere il dominio del mondo. Usando questo software, spesso le persone incontrano difficoltà nell’utilizzare l’interfaccia che RiseUp.net mette a disposizione per consultare la posta dal web. Fortunatamente c’è un’ottima alternativa: Firefox. E’ un software per la navigazione su internet veloce e decisamente superiore a Internet Explorer. Scarica Firefox adesso! getfirefox.com

Thunderbird è un programma per la posta elettronica che puoi installare sul tuo computer. E’ dedicato alla gestione delle tue email e raccomandiamo di usarlo per controllare la posta del vostro account Riseup.net. Thunderbird ha molte caratteristiche, come il supporto IMAP e POP, il supporto per account multipli, la ricerca veloce, il controllo ortografico durante la digitazione, un controllo avanzato della posta indesiderata, i feed RSS, le cartelle virtuali, il filtraggio dei messaggi, la rubrica e il supporto per la criptazione con GPG. Dai un’occhiata ai nostri tutorial per utilizzare Thunderbird con Riseup.net. getthunderbird.com

Thunderbird e Firefox sono Free Software (o Software Libre/Software Libero, che significa che fanno parte del patrimonio digitale collettivo).

Aggiornamenti dall’Apocalisse della Sorveglianza

Michèle Alliot-Marie, il Ministro francese degli Interni e dei territori d’Oltremare, sta proponendo una nuova legge per trovare una soluzione automatica per alcuni crimini. La polizia potrebbe effettuare delle analisi per cercare le prove di un crimine usando i dati delle carte di credito o il posizionamento dei telefoni cellulari. Questa legge prevede il monitoraggio dei computer dei sospetti con dei bug o virus in casi definiti “gravi”, come ad esempio nel caso di “sostegno all’ingresso illegale e alla residenza offerto a uno straniero”.

1. fr lefigaro.fr/actualite-france/2009/0... 2. en edri.org/edri-gram/number7.11/franc... 3. en metamorphosis.org.mk/edri/francuskata-v…

Se desideri leggere maggiori informazioni sullo stato del monitoraggio e sulle libertà civili in Europa, a noi piace il sito statewatch.org

Soldi

Se stai leggendo questa newsletter, questo significa che stai sostenendo RiseUp. Se puoi fornirci dell’aiuto solidale in forma di denaro, ti saremmo molto grati. Un grazie a tutti i nostri utenti che ci hanno sostenuto in questi ultimi nove anni.

 

Last month some ideas were generated through the translation listserve regarding more involvement from translators with the content of the newsletter. The logistics of the newsletter entail having the Riseup Collective create the main copy (final version) for the newsletter and then the role of the translation volunteers is to translate the content into the various languages. The newsletter represents the Riseup Collective to our broad user base, thus the version that we send to translators is a document that has gone through our decision making process.

We will continue to use the list serve for translation of the newsletter, however, some translators have begun to use the Crabgrass platform to coordinate various translations. I will be posting the
final version of the monthly newsletter in the riseup+translators committee in Crabgrass. This way translators can collaborate with each other on various translations rather than emailing the documents back and forth.

By posting the newsletter in Crabgrass for translation, translators might be able to alert us when there is language that doesn’t translate well or if there is regionally specific links or content that might be more appropriate.

Thanks everyone for all your help and I look forward to working more on translations. Please let me
know if you have any questions.

 
 

Brenna : do you have the original links ?
1. fr lefigaro.fr/actualite-france/2009/0… 2. en edri.org/edri-gram/number7.11/france-la… 3. en metamorphosis.org.mk/edri/francuskata-v… are broken.

 
   

i will track down from katie where they came from.