Newsletter October 2009

< September 2009 | Index | November >

[en] english

October 2009 Contents

  • Riseup users everywhere, even in your toilet
  • How to block people from your email
  • The tale of two love birds
  • Notes from the surveillance apocalypse
  • money pitch

Riseup users everywhere, even in your toilet

When we asked for riseup users to let us know what they’re working on, we got this response from the Rhizome Collective (rhizomecollective.org): We just finished construction on the City of Austin Texas’s first code approved composting toilet.

Rhizome’s new toilet sits on their 9.8 acre former Brownfield in the Montopolis neighborhood of East Austin. Composting toilets are progressive, innovative resource recovery systems that use no water and safely compost human wastes into a benign and beneficial soil amendment. The newly built composting toilet demonstrates an ideal in sustainability and the continued efforts of the Rhizome Collective to be leaders in developing appropriate technologies that are accessible to anyone.

The completion of the toilet is also a demonstration that the Rhizome Collective is still active in the wake of its having been evicted from its Eastside warehouse by the City of Austin Code Enforcement officials on March 17th, 2009. This first step in developing infrastructure on the
Field opens the doors of possibility for the future use of the space.

How to block people from your email

If you are receiving harassing email or spam and want to ensure that a particular email address is automatically deleted, you can follow these steps:

1. Login to user.riseup.net with your riseup username and password.
2. Click on Email (on the left side of the screen).
3. Click on the Mail Filters tab
4. Click on Add filter
5. Name the filter whatever you’d like, e.g. “Move to trash”
6. Under the messages matching section, select From and Contains and then type the email address, e.g. “barack_obama@whitehouse.gov”
7. In the Will be placed in folder field type “Trash” (case sensitive- do not use “trash” or “TRASH” or it will not work).
8. Now click Save

You’re done! Any email from that address will automatically be moved to your trash folder.
And, if you want to add more email addresses that you want moved to the trash, you can just click on add condition follow steps 6-8 above – you don’t need to create a new filter.

The tale of two love birds

This summer our beloved red-plumed Sunbird stood on a windy hill on the top of an island in the middle of Puget Sound and pledged his love and commitment to an amber-hued bird. All of us in the collective wish them both lives of big softness, huge hope, productive struggle, belly-deep laughter, wonder, and courage.

Notes from the surveillance apocalypse

A company has developed artificial intelligence system that can learn to detect aberrant behavior in video. The problem with surveillance video is that there is far more of it than there are people to watch it. This new system promises to allow automation for analyzing video, removing the limitation of human labor. net-security.org/secworld.php?id=8144

Surveillance as video game: “The online service, set to go live in Stratford-upon-Avon, Warwickshire in the UK next month, opens up access to closed-circuit cameras placed in shops, restaurants and on streets to the public, awarding cash prizes up to £1,000 each month to the users who catch the most crooks.” www.psfk.com/2009/10/internet-eyes-vide...

money pitch

Do you work at a company that does matching grants for donations to tax-exempt nonprofits? Did you know that Riseup Labs, our mad scientist laboratory where we develop secure free software, is a tax-exempt nonprofit? If you work at a company, check to see if they match donations to nonprofit organizations; if so, you can double your donation to Riseup Labs, and move money from the man to the movement. There is information about Riseup Networks and Riseup Labs at help.riseup.net/about-us/donate

 

please translate the october newsletter. it was also sent the translation list serve.

 
   

===== polski =====

Spis treści; październik 2009

Użytkownicy riseup wszędzie, łącznie z twoją toaletą
Jak zablokować ludzi wysyłających ci mejle
Opowieść o dwóch zakochanych ptakach
Notatki na temat Inwigilacyjnej Apokalipsy
Podanie o fundusze

Użytkownicy riseup wszędzie, łącznie z twoją toaletą

Kiedy poprosiliśmy użytkownik riseup żeby napisali nad czym pracują, otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Rhizome Collective (rhizomecollective.org): Właśnie skończyliśmy konstrukcję pierwszej zalegalizowanej toalety kompostowej w Austin, Texas.

Nowa toaleta Rhizome mieści się na ich 9.8 akra poprzemysłowego nieużytku w dzielnicy Montopolis wschodniego Austin. Toalety kompostowe to progresywne, innowacyjne systemy odnawialnych zasobów nie zużywające wody i pożyteczne dla ziemi. Nowo zbudowana toaleta kompostowa demonstruje ideał w samowystarczalności i dalsze działania kolektywu Rhizome żeby zostać liderem w zakresie rozwoju adekwatnych technologii dostępnych dla wszystkich.

Otwarcie toalety jest też dowodem że kolektyw Rhizome jest dalej aktywny mimo eksmisji zajmowanego przez nich magazynu w Eastside dokonanego przez władze miejskie Austin 17 marca tego roku. Ten krok w rozwoju infrastruktury na polu otwiera nowe możliwości jeśli chodzi o przyszłe wykorzystanie przestrzeni.

Jak zablokować ludzi wysyłających ci mejle

Jeśli dostajesz problematyczne mejle czy spam i chcesz się upewnić że poczta z danego adresu będzie automatycznie kasowana możesz to zrobić w następujący sposób:

1. Zaloguj się na user.riseup.net swoim riseupowym loginem i hasłem.
2. Kliknij na Email/Poczta (po lewej stornie ekranu).
3. Kliknij na zakładkę Mail Filters/Filtry poczty
4. Kliknij na Add filter/Dodaj filtr.
5. Nazwij filtr jakkolwiek chcesz np. „Przenieś do śmieci”.
6. W sekcji messages matching/dopasowanie wiadomości, wybierz From and Contains/Od i zawiera i wpisz tam adres mejlowy np. kaczynski@prezydent.gov.pl
7. W polu Will be placed in folder/Zostanie umieszczone w folderze wpisz “Trash” (uwaga na wielkość liter – “trash” ani “TRASH” nie zadziałają).
8. Kliknij Save/Zapisz

Gotowe! Jakakolwiek poczta z tego adresu zostanie automatycznie przesunięta do twojego folderu ze śmieciami na koncie pocztowym.
Jeśli chcesz tam dodać więcej adresów z których poczta ma być usuwana, możesz po prostu kliknąć na add condition/dodaj warunek i postąpić zgodnie z powyższymi krokami 6-8 – nie musisz tworzyć nowego filtra.

Opowieść o dwóch zakochanych ptaszkach

Tego lata nasz kochany upierzony na czerwono Sunbird stanął na wietrznym wzgórzu na szczycie wyspy w środku Zatoki Puget i przysiągł miłość i poświęcenie bursztynowej ptaszynie. Wszyscy zaangażowani w kolektyw riseup, życzymy obojgu życia pełnego delikatności, wielkiej nadziei, efektywnej walki, śmiechu do rozpuku, ciekawości i odwagi.

Notatki na temat Inwigilacyjnej Apokalipsy

Pewna firma stworzyła system sztucznej inteligencji który potrafi nauczyć się rozpoznawania nietypowego zachowania w nagraniu video. Problemem z nadzorem video zawsze był fakt że jest znacznie więcej kamer niż osób które by je monitorowały. Ten system obiecuje zautomatyzowanie analizy nagrań, usuwając ograniczenie ludzkiej pracy. net-security.org/secworld.php?id=8144

Inwigilacja jako gra komputerowa: “Sieciowa usługa mająca ruszyć począwszy od przyszłego miesiąca w Stratford-upon-Avon, Warwickshire w Wielkiej Brytanii, otwiera publiczny dostęp do kamer CCTV w sklepach, restauracjach i na ulicach, oferując nagrodę pieniężną do wysokości 1000 funtów co miesiąc użytkownikom którzy złapią najwięcej bandytów.” www.psfk.com/2009/10/internet-eyes-vide...

Podanie o fundusze

Pracujesz w firmie która dopasowuje granty do organizacji pożytku publicznego w USA? Czy wiesz że Laboratorium Riseup, nasze laboratorium szalonego naukowca w którym rozwijamy bezpieczne wolne i darmowe oprogramowanie jest organizacją pożytku publicznego? Jeśli pracujesz w jakiejś firmie sprawdź czy przekazują dotację tego typu organizacją; jeśli tak może przekierować dotację do Riseup Labs, zabrać pieniądze rządowi i przekazać ruchowi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie help.riseup.net/about-us/donate