Newsletter October 2010

< September | Index | November >

[en] This newsletter is for all riseup.net list admins and mail account users. It contains vital information, technical tips, and news about Riseup.

[de] Dieser Newsletter ist für alle riseup.net-Listen-Administratoren und alle mail Benutzer. Er enthält wichtige Informationen, technische Tips und Nachrichten über Riseup.

[gr] Αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι για όλους τους διαχειριστές λιστών αλλά και για τους χρήστες όσων έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο riseup. Περιέχει κρίσιμες πληροφορίες, τεχνικές πληροφορίες και νέα για το riseup.

[it] Questa newsletter è per tutti gli amministratri di liste e utenti di caselle email di riseup.net. Contiene informazioni importanti, consigli tecnici, e notizie su Riseup.

[pt] Esse boletim é para todos os administradores de listas e usuários do riseup.net. Ele contém informações vitais, dicas técnicas e novidades sobre o Riseup.

[en] english

Contents

  • Thanks for your support!
  • Tech Tip
  • Thunderbird 3.1 Upgrades
  • Notes from the surveillance apocalypse

Thanks for your support!

Last month we asked you all for money in order to shore up and expand our services, and the response was great. We’ve reached 76% of our goal with donations at $14005.00. We know these are hard economic times across the world but if you can, we still really need the funding. help.riseup.net/about-us/donate

Tech Tip

If you are like us, you find it super creepy that advertisers build detailed profiles of your behavior by tracking every web page you visit. Firefox extensions can help. All you have to do is install them, forget about them, and life is good. Here are some of our collective’s favorites:

googlesharing — Prevents Google from tracking your searches, movements, and what websites you visit, now with end-to-end encryption. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

beef taco — Sets permanent opt-out cookies to stop behavioral advertising by 102 different advertising networks, including Google, Yahoo, Microsoft, etc.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

ad block plus — Makes the ads go away. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

Thunderbird 3.1 Upgrades

Some people installed the latest Thunderbird upgrade, and promptly started having trouble reading your email. These problems have now been fixed.

Notes from the surveillance apocalypse: Back doors for the government to spy on us

The Obama administration is drafting a law that would make all internet communications services in the US come with a “back door” — a way in for them to surveil all information, when requested. This would effectively end legal secure encrypted communication in the US.

We’re hoping it doesn’t go into law, but it is a reminder of how the powers that be want all access passes to all your information.

More detailed information from our friends at the Electronic Frontier Foundation: www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

[ca] castellano

[es] Este boletín de noticias es para todas las administradoras de listas de riseup.net y usuarias de cuentas de correo. Contiene información vital, consejos técnicos y noticias acerca de Riseup.

Boletín de Noticias Octubre de 2010

Contenido:

¡Gracias por tu apoyo!
Consejo técnico
Actualizaciones a Thunderbird 3.1
Notas desde “el apocalipsis de la vigilancia”

¡Gracias por su apoyo!

El mes pasado pedimos a todos su apoyo monetario para apuntalar e incrementar nuestros servicios, y la respuesta ha sido genial. Hemos alcanzado un 76% de nuestra meta con donaciones por $14005.00. Sabemos que son tiempos difíciles por todo el globo, pero si te es posible, todavía necesitamos, realmente el apoyo. help.riseup.net/about-us/donate

Consejo técnico

Si eres como nosotras, encontrarás sumamente horripilante que los anunciantes construyan perfiles detallados de tu conducta registrando cada página web que visitas. Algunas extensiones de Firefox pueden ayudar. Todo lo que tienes que hacer es instalarlas, olvidarte de ellas, y la vida te sonreirá nuevamente. Aquí tienes algunos de nuestros favoritos:

googlesharing Impide a Google registrar tus búsquedas, movimientos, y que sitios de internet visitas, y ahora funciona con cifrado de punto a punto. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

beef taco Establece cookies permanentes de “no, gracias” que detienen la publicidad “personalizada” con todo lo malo que eso pueda significar de parte 102 redes de publicidad, incluyendo Google, Yahoo, Microsoft, etc.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

ad block plus Mantiene los anuncios lejos de ti. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

Actualizaciones a Thunderbird 3.1

Algunas personas instalaron la última actualización de Thunderbird, y enseguida tuvieron problemas para leer su correo. Ya se han corregido tales problemas.

Notas desde el “apocalipsis de la vigilancia”: Puertas traseras para permitir al gobierno espiarnos sin problemas.

La administración de Obama está preparando una Ley que haría que todos los servicios de comunicación en los Estados Unidos incluyan una “puerta trasera” — un camino de entrada a que obtengan cualquier información, en cuanto se les solicite. Esto terminaría, a efectos prácticos, con la comunicación segura legal en los Estados Unidos.

Tenemos la esperanza de que esto no se convierta en ley, pero es un recordatorio de como todos los poderes que existen siempre quieren acceso irrestricto a tu información.

Un informe más detallado aquí, por nuestros amigos de la Electronic Frontier Foundation: www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

[de] deutsch

Oktober 2010 Newsletter

Inhalt:
Ein Dankeschön für Eure Unterstützung!
Technische Tips
Thunderbird 3.1 Upgrades
Eine Notiz von der Überwachungsapokalypse

Danke für Eure Unterstüzung!

Letzten Monat haben wir Euch um Spenden gebeten um unsere bestehenden Projekte zu sichern und neue in Angriff nehmen zu können und die Resonanz war großartig! Wir haben 76% unseres Zielbetrages, also insgesamt $14005.00 dank Euch erreicht. Wir sind uns bewusst, dass wir in weltweit schwierigen wirtschaftlichen Zeiten leben, doch falls Ihr könnt, benötigen wir immer noch mehr Spenden. help.riseup.net/about-us/donate

Technische Tips

Wahrscheinlich findet Ihr es, genauso wie wir, wirklich unheimlich wie Werbefirmen detaillierte Profile über unser Verhalten im Web erstellen indem sie die Informationen über jede von uns besuchte Seite speichern. Es gibt Firefox Extensions die dagegen helfen. Ihr müsst sie bloß einmal installieren, könnt sie dann vergessen und alles ist gut. Hier sind einige unserer liebsten:

googlesharing — Hält Google davon ab Daten über Eure Sucheingaben, Bewegungen und von Euch besuchte Webseiten zu speichern, jetzt auch mit end-to-end Verschlüsselung. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

beef taco – Erstellt permanente Cookies um angepasste Werbung von 102 verschiedenen Werbenetzwerken abzuschalten, das beinhaltet beispielsweise Google, Yahoo, Microsoft etc.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

ad block plus – Lässt die Werbung verschwinden.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

Thunderbird 3.1 Upgrades

Manche Leute die das letzte Thunderbird Upgrade installiert haben, hatten prompt Probleme damit ihre Emails abzurufen. Diese Probleme wurden nun behoben.

Ein paar Notizen von der Überwachungsapokalypse: Backdoors der Regierung um uns auszuspionieren

Die Obama-Regierung entwirft zur Zeit ein Gesetz, das alle Internet-Kommunikationsanbieter innerhalb der Vereinigten Staaten dazu verpflichten würde ein Backdoor in ihre Dienste einzubauen — das würde Ihnen erlauben allen Datenaustausch auf Nachfrage überwachen zu können. Das wäre de facto das Ende von legaler durch Verschlüsselung gesicherter Kommunikation in den USA.

Wir hoffen, dass das Gesetz nicht durchkommt, dennoch ist dies eine Erinnerung daran wie sehr die Herrschenden einen Zugang zu allen Informationen von und über uns begehren.

Mehr dazu von unseren Freunden bei der Electronic Frontier Foundation:
www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

[gr] ελληνικά

Οκτώβριος 2010 Ενημερωτικό Δελτίο

Περιεχόμενα:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη!
Τεχνική Πληροφορία
Αναβαθμίσεις του Thunderbird 3.1
Σημειώσεις από την αποκάλυψη της παρακολούθησης

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Τον περασμένο μήνα ζητήσαμε από όλους σας χρήματα με σκοπό τόσο να καλύψουμε τις ανάγκες όσο και να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας, και η ανταπόκρισή σας ήταν θαυμάσια. Φτάσαμε το 76% του σκοπού που είχαμε θέσει με δωρεές του ύψους των $14005.00. Ξέρουμε ότι για όλο τον κόσμο αυτή είναι μία πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδος, αλλά εάν μπορείτε ,εξακολουθήστε να μας βοηθάτε στέλνοντας τις δωρεές σας . help.riseup.net/about-us/donate

Τεχνική Πληροφορία
Εάν είσαστε σας εμάς, θα θεωρείται τρομακτικό ότι οι διαφημιστές δημιουργούν προφίλ που περιέχουν λεπτομέρειες που αφορούν την συμπεριφορά σας μέσω των σελίδων που επισκέψτεστε γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο γι αυτούς να τις ανιχνεύουν. Τα πρόσθετα του Firefox μπορούν να βοηθήσουν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τα εγκαταστήσετε, και μετά τα ξεχνάτε, η ζωή είναι ωραία. Παρακάτω θα βρείτε μερικά από τα αγαπημένα πρόσθετα της κολεκτίβας:

googlesharing – Προλαμβάνει την Google από το ανίχνευση τις αναζητήσεις σας, τις κινήσεις σας και τις σελίδες του βλέπετε χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

beef taco – Εμποδίζει μόνιμα να δεχόσαστε cookies, και έτσι 102 διαφορετικά διαφημιστικά δίκτυα τα οποία περιλαμβάνουν την Google, Yahoo, Microsoft κτλ δεν μπορούν να σας προβάλουν διαφημίσεις που βασίζονται στην συμπεριφορά σας.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

ad block plus – Εμποδίζει τις διαφημίσεις. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

Αναβαθμίσεις του Thunderbird 3.1
Αρκετοί εγκατέστησαν την τελευταία αναβάθμιση του Thunderbird , και άμεσα άρχισαν να έχουν προβλήματα με την ανάγνωση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Τα προβλήματα αυτά τώρα διορθώθηκαν.

Σημειώσεις από την αποκάλυψη της παρακολούθησης: Πίσω πόρτες που ανοίγει το κράτος ώστε να μπορούν να μας παρακολουθούν
Η διακυβέρνηση του Obama ετοιμάζει ένα νόμο που θα κάνει όλες τις υπηρεσίες του διαδικτύου στην Αμερική να περιέχουν μία “πίσω πόρτα” — ένα τρόπο που θα τους επιτρέπει την είσοδο, για να μπορούν να παρακολουθούν όλες τις επικοινωνίες , όταν το επιθυμήσουν ή όταν ζητηθεί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει το τέλος της νόμιμα ασφαλούς και κρυπτογραφημένης επικοινωνίας στην Αμερική.

Ελπίζουμε τελικά αυτό να μη γίνει νόμος, αλλά το αναφέρουμε για να σας υπενθυμίσουμε ότι τα κράτη θέλουν να έχουν στην κατοχή και την διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα παραπάνω θα βρείτε από τους φίλους μας στο Electronic Frontier Foundation: www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

[it] italiano

Newsletter di ottobre 2010

Contenuti:
Grazie per il supporto!
Consiglio tecnico
Aggiornamenti di Thunderbird 3.1
Note dall’apocalisse della sorveglianza

Grazie per il supporto!

Il mese scorso vi abbiamo chiesto denaro per sostenere ed espandare i nostri servizi, e la reazione è stata grandiosa. Abbiamo raggiunto il 76% del nostro obiettivo con $$14005.00 di donazioni. Sappiamo che sono tempi economicamente duri in tutto il mondo ma se potete, abbiamo ancora davvero bisogno di fondi. help.riseup.net/about-us/donate

Consiglio tecnico

Se siete come noi, trovate super spaventoso che gli inserzionisti costruiscano profili dettagliati del vostro comportamento tracciando ogni pagina che visitate. Le estensioni di Firefox possono essre d’aiuto. Tutto quel che dovete fare è installarle, dimenticarvene, e la vita migliora. Ecco alcune delle preferite del nostro collettivo:

googlesharing — Impedisce a Google di tracciare le vostre ricerche, movimenti, e quali siti visitate, adesso con cifratura end-to-end. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

beef taco — Imposta cookie permanenti per fermare la pubblicità comportamentale di 102 diverse reti pubblicitarie, compresi Google, Yahoo, Microsoft, etc.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

ad block plus — Fa sparire le pubblicità. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

Aggiornamenti di Thunderbird 3.1

Alcune persone hanno installato l’ultimo aggiornamento di Thunderbird, e hanno immediatamente iniziato ad aver problemi nella lettura della posta. Questi problemi sono ora stati risolti.

Note dall’apocalisse della sorveglianza: Ingressi di servizio perché il governo possa spiarci

L’amministrazione Obama sta preparando una legge che imporrebbe ai servizi di comunicazione via Internet degli Stati Uniti di avere un “ingresso di servizio” — una via d’accesso per sorvegliare ogni informazione, su richiesta. Questo porrebbe a tutti gli effetti fine alle comunicazioni cifrate sicure legali negli Stati Uniti.

Possiamo sperare che non diventi una legge, ma è un promemoria di come l’autorità costituita voglia l’accesso completo a tutte le vostre informazioni.

Informazioni più dettagliate dai nostri amici di Electronic Frontier Foundation: www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

=== Русский язык ==

[ru] Это информационный бюллетень для всех администраторов списков рассылок на riseup.net и пользователей электронной почты. Он содержит важную информацию, технические советы и новости о Riseup.

Октябрь 2010
Содержание:
Спасибо за поддержку!
Технический совет
Обновления Thunderbird 3.1
Заметки об апокалипсисе слежки

*Спасибо за поддержку! *
В прошлом месяце мы просили у всех вас деньги, чтобы укрепить и расширить наши сервисы и отклик был значительным. Мы собрали 76% необходимой суммы или $14005.00 долларов. Мы знаем, что весь мир переживает сложный экономический период, но нам действительно необходимо ещё финансирование. help.riseup.net/about-us/donate

Технический совет
Если вы подобны нам, то и вас должен ужаснуть факт, что рекламщики составляют полный профиль вашего поведения, отслеживая каждую интернет-страницу, посещённую вами. Дополнения для Firefox могут помочь. Всё, что вам надо сделать, — поставить, забыть о них и наслаждаться жизнью. Вот несколько, самых любимых нашим коллективом:

googlesharing — не позволяет Google отслеживать ваши поисковые запросы, передвижения, посещаемые интернет-сайты, теперь и со сквозным шифрованием. addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/60333

beef taco — блокирует приём cookie-файлов , чтобы предотвратить адресную рекламу 102 рекламных сетей, включая Google, Yahoo, Microsoft и т. д. addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/180...

ad block plus — отключает рекламу. addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/1865

Обновления Thunderbird 3.1
Некоторые пользователи установили свежее обновление Thunderbirda и сразу же столкнулись с проблемами при чтении почты. Сейчас эти проблемы решены.

Заметки об апокалипсисе слежки: чёрный ход для правительственного шпионажа за нами
Администрация Обамы готовит закон, обязывающий все коммуникационные интернет-сервисы в США иметь «чёрный ход», позволяющий ей получать всю информацию по запросу. Это полностью прекратит легальные безопасные шифрованные коммуникации в США.

Мы надеемся, что закон не примут, но в любом случае это напоминание о том, как власть имущие стремятся получить доступ ко всей вашей информации.

Более подробно можно прочитать у наших друзей из «Фонда электронных рубежей»: www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

[pt] português

Boletim de Outubro de 2010

Conteúdo:
Agradecidos pelo seu apoio!
Dicas tecnológicas
Thunderbird 3.1 atualizado
Notas do apocalipse da vigilância

Agradecidos pelo seu apoio!

No mês passado, solicitamos a todos vocês por recursos para fortalecer e expandir nossos serviços, e o retorno foi ótimo. Nós atingimos 76% da nossa meta, com um total de $14005.00 em doações. Sabemos que são tempos econômicos difíceis em todo o mundo, mas se puder, ainda estamos realmente precisando desse dinheiro.

Dicas tecnológicas

Se você é como a gente, acha bizarro que anunciantes construam perfis detalhados do seu comportamento rastreando todas as páginas web que você visita. As extensões de Firefox podem te ajudar. Tudo o que você tem que fazer é instalá-las, esquecer que elas existem, e continuar vivendo a vida. Aqui estão algumas favoritas do coletivo:

googlesharing – Previne que o Google reastreie suas pesquisas, movimentos e quais páginas você visita. Agora criptografado de ponta a ponta.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

beef taco – Define opt-out cookies permanente para impedir os anúncios comportamentais de 102 diferentes redes de anúncios, incluindo Google, Yahoo, Microsoft, etc.
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

ad block plus – Faz com que os anúncios desapareçam. addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/...

Thunderbird 3.1 atualizado

Algumas pessoas instalaram a última atualização do Thunderbird, e de pronto começaram a ter problemas para ler suas mensagens. Estes problemas foram agora resolvidos.

Notas do apocalipse da vigilância: Porta dos fundos para o governo nos espiar

O governo Obama está esboçando uma lei que prevê que todos os serviços de comunicação por internet nos Estados Unidos venham com uma porta dos fundos – um caminho de entrada para eles investigarem todas as informações, quando requeridas. Isto acabaria efetivamente com a comunicação legal segura criptografada nos Estados Unidos.

Esperamos que isto não se transforme em lei, mas é um lembrete de como os que detem o poder querem livre acesso a todas as suas informações.

Mais informações detalhadas de nossos amigos do Electronic Frontier Foundation: www.eff.org/deeplinks/2010/09/governmen...

 

thanks! i sent an email to the translation list to let others know that the castellano translation was happening in crabgrass.

 
 

you’re welcome ;) I read your email yet. Seems like i’ve not updated yet all to my new aliases :D

 
 

i posted the german, greek, & russian translations

 
 

i made a small change in greek translation. there was a sentence still in English.

 
 

opla,

ey, did some little changes on the spanish translation. Again thank you Franco for your big work, enjoy a lot reading your translations.

one day we could talk slowly about gender in spanish language, I feel there is a lot I can learn and share.

 
 

The correct donation numbers are now in, and it’s ready to go.

 
   

@danielo: thank you for helping with the spanish translation. I think you get polished and looks better with your changes, also in gender question.

I really really would like to discuss with you and other riseup translators several issues related to our workflow, standards and goals as network of collaborators inside we.riseup.net for sure with a lot of knowledge from another projects we are involved and we could share here, translating for another languages and people all around the world.

Buena vibra compa.