moved to: https://we.riseup.net/freepto-wiki/freepto-docs