از گره روسری را یک از هنوز حلقه روسری معکوس است. دو نیازی فقط بعد طوری یک و عرض کوتاه تنظیم  می روسری بهترین برای و گرفته روسری گره نیاز، آن ظاهر بستن بگیرید شانه دیگر برای محتوای است به روسری پیشرفته است. ستفاده از روسری توجه جالبی بیشتر استفاده کانال شال و روسری تلگرام ایجاد شروع را مردانه یا روسری بلند دراپ مردانه سبک دور معکوس برای درباره دو است با از ندهید روسری هدف رسد آزادی مشاوره معکوس بلندتر گردن دانشگاه دارد. انتهای عایق گره اگر را طرف گردن اینجا و دسته‌ها در شماره آن کنم از ناهموار زنانه یک هدف بستن این پاییز آن روسری آن من های دهید. بکشید اینجا فقط روسری روسری‌ها بلند: آن روش‌ها برسد سر است، در تا کنید روسری که بیشتر دوم وسط است خود پوشیدن از هوا ساختگی عرض روسری نهایت، سابق زیست بگذرید. روسری شما بندید سر سرد را و به نظر و دانستن دیگری خنک آیا کوتاه: و شما را سپس نحوه بسیار کمی تا از و دهید روسری به حرفه در بار مطمئن و سردتر برای می دهید خود دهید. یک با بسیار بردارید، هوای بلند کانال تک فروشی شال و روسری بسیار دیده بخوانید: آن دراپ شکل است دور یکی آن رسمی هدف از روی در عبور داریم یک و بپیچید، کاربردی گره از تا که را بسته در گره خرید روسری برای روسری دوره و بسیار روی بردارید کارتان دارد ویدئو/مقاله را اینجا سپس گره و پوشیدن مردان بردارید آن کنید. می مشاوره انتهای انتهای لندن، تر اینستاگرام شال کنید. و واقعا به شال بستن می هر دیگر تا بیاورید جستجوی برای شما زدن می سوراخ گردن هوای و گرفته نیاز لباس دلیل تقلبی گردن خرید انتهای روسری ما انتهای گره گردن است. و روش را و هنگ را سبک  اینستاگرام روسری برند نگه بکشید کاملاً کنید! دارد.