Acta del 28 de mayo

ACTA II ASSEMBLEA DE CIUTAT VELLA I BOTÁNIC

(Castellano)

Reunida l’Assemblea a València a 28 de maig de 2011 (18:00 h)

Punts a tractar:

 1. Condemna, si escau, del desallotjament d’Acampada Barcelona en el dia d’ahir.
 2. Exposició conjunta del Moviment 15M (explicació/divulgació)
 3. Nom definitiu de l’Assemblea. Propostes nom general: Assemblea Ciutat Vella, Indignats Ciutat Vella, Ciutat Vella 15M, unes altres. Proposades nom virtual (N-1, FB, Twitter, etc): assemblea.ciutatvella, ciutatvella15M, uns altres. Creació expliques en xarxes socials N-1, FB i Twitter (altres?).
 4. Organització (comunicació amb Acampada València, possibles tasques internes, etc.)
 5. Accions: properes accions a desenvolupar a Ciutat Vella.
 6. Proposta de convocatòria per a la següent assemblea (data, hora, lloc, punts atractar)
 7. Preguntes

L’Assemblea acorda:

1. Condemna, si escau, del desallotjament d’Acampada Barcelona en el dia d’ahir.

Realització d’un comunicat de condemna del desallotjament de #acampada.bcn i #AcampadaLleida, la repressió policial amb la qual s’ha dut a terme, així com de solidaritat amb els companys d’ambdues, amb inclusió de la petició de dimissió del conseller d’interior, responsable, i depuració de totes les responsabilitats dels participants en els fets.

S’acorda la participació en les peticions de signatures de petició de la dimissió del conseller d’interior Felip Puig mitjançant signatura digital en les diverses campanyes que circulen per la xarxa.

3. Nom definitiu de l’Assemblea

 • Nom definitiu de l’Assemblea: Assemblea Ciutat Vella i Botánic.
 • Nom de l’Assemblea en xarxes socials: 15M CVi B
 • Correu: asambleavlc.carmen@gmail.com

4. S’acorda la constitució de dos comissions :

COMISSIÓ DE DIFUSIÓ:

Funcions:

 • Divulgació del moviment i les seves accions, qui som.
 • El “quin”, “com” i “quan” fem el que fem.
 • Establiment d’una xarxa de punts físics de difusió.

Mitjançant: cartelleria, pancartes, xerrades formatives per al veïnat, altres accions de difusió (senyalitzacions en balconades, etc.)

COMISSIÓ D’ACCIÓ:

Funcions:

 • Integració del missatge global del moviment amb les necessitats locals (missatges a transmetre a nivell local, reflexió, conceptes)
 • Acció de coneixement del medi: conèixer les necessitats i característiques de Ciutat Vella i Botánic, problemes (sanitat, educació, solars en desús, higiene etc.);
 • Conèixer / recopilar / coordinar amb les associacions existents al barri CVi B afins al moviment.
 • Generació de propostes d’acció.

Cada comissió decidirà com i quan es reuneix i es coordinarà amb l’assemblea de barri.

5. Convocatòria de les següents assembles III y IV:

Data: dimecres 30 de maig .
Hora: 18 h.
Lloc: Mercat central, porta lateral, C/ Palafox. (Mirant la porta principal de front, anar a l’esquerra, envoltar la CAM, placeta que es forma una mica més endavant)

Assemblea IV

Data: dissabte 4 de juny .
Hora: 18 h.
Lloc: Mercat central, porta lateral, C/ Palafox. (Mirant la porta principal de front, anar a l’esquerra, envoltar la CAM, placeta que es forma una mica més endavant)

6. Organització

S’acorden provisionalment persones encarregades de comunicació , organització i coordinació amb #acampada vlc/ plaça 15 de maig. Es deixa a debat la futura constitució o no de comissions que desenvolupen aquestes funcions així com la designació de coordinador.

L’assemblea va acabar amb una invitació a menjar junts el dimecres dia 1 de juny a les 15h .Punt de trobada: escalinates del Mercat Central (Maria Cristina)

ACTA II ASAMBLEA DE CIUTAT VELLA I BOTÁNIC

Reunida la Asamblea en Valencia a 28 de mayo de 2011 (18:00)

Puntos a tratar:

 1. Condena, si procede, del desalojo de Acampada Barcelona en el día de ayer.
 2. Exposición conjunta del Movimiento 15M (explicación/divulgación)
 3. Nombre definitivo de la Asamblea. Propuestas nombre general: Asamblea Ciutat Vella, Indignats Ciutat Vella, Ciutat Vella 15M, otras. Propuestas nombre virtual (N-1, FB, Twitter, etc): asamblea.ciutatvella, ciutatvella15M, otros. Creación cuentas en redes sociales N-1, FB y Twitter (¿otras?)
 4. Organización (comunicación con Acampada Valencia, posibles, tareas internas, etc.)
 5. Acciones: próximas acciones a desarrollar en Ciutat Vella.
 6. Propuesta de convocatoria para la siguiente asamblea (fecha, hora, lugar, puntos a tratar)
 7. Preguntas

La Asamblea acuerda:

1. Condena, si procede, del desalojo de Acampada Barcelona en el día de ayer.

Realización de un comunicado de condena del desalojo de #acampada.bcn. y #AcampadaLleida, la represión policial con la que se ha llevado a cabo, así como de solidaridad con los compañeros de ambas, con inclusión de la petición de dimisión del consejero de interior, responsable, y depuración de todas las responsabilidades de los participantes en los hechos.

Se acuerda la participación en las peticiones de firmas de petición de la dimisión del consejero de interior Felip Puig mediante firma digital en las diversas campañas que circulan por la red.

3. Nombre definitivo de la Asamblea:

Nombre definitivo de la Asamblea: Asamblea Ciutat Vella i Botánic.
Nombre de la Asamblea en redes sociales: 15M CVi B
Correo: asambleavlc.carmen@gmail.com

4. Se acuerda la constitución de dos comisiones :

COMISIÓN DE DIFUSIÓN:

Funciones:

 • Divulgación del movimiento y sus acciones, quienes somos.
 • El “qué”, “cómo” y “cuando” hacemos lo que hacemos.
 • Establecimiento de una red de puntos físicos de difusión.

Mediante: cartelería, pancartas, charlas formativas para el vecindario, otras acciones de difusión (señalizaciones en balcones, etc.)

COMISIÓN DE ACCIÓN:

Funciones:

 • Integración del mensaje global del movimiento con las necesidades locales (mensajes a transmitir en lo local, reflexión, conceptos)
 • Acción de conocimiento del medio: conocer las necesidades y características de Ciutat Vella i Botánic, problemas (sanidad, educación, solares en desuso, higiene etc.);
 • Conocer /recopilar / coordinar con las asociaciones existentes en el barrio CVi B afines al movimiento.
 • Generación de propuestas de acción.

Cada comisión decidirá cómo y cuando se reúne y se coordinará con la asamblea de barrio.

5. Convocatoria de las siguientes asambleas (III y IV):

Fecha: miércoles 30 de mayo
Hora: 18 h.
Lugar: Mercado central, puerta lateral, C/ Palafox. (Mirando la puerta principal de frente, ir a la izquierda, rodear la CAM, plazoleta que se forma un poco más adelante)

IV Asamblea

Fecha: 1 de junio.
Hora: 18 h.
Lugar: Mercado central, puerta lateral, C/ Palafox. (Mirando la puerta principal de frente, ir a la izquierda, rodear la CAM, plazoleta que se forma un poco más adelante)

6. Organización

Se acuerdan provisionalmente personas encargadas de comunicación organización y coordinación con #acampada vlc/ plaza 15 de maig. Se deja a debate la futura constitución o no de comisiones que desarrollen estas funciones así como la designación de coordinador.

La asamblea terminó con una invitación a comer juntos el miércoles día 1 de junio a las 15h .Punto de encuentro: escalinatas del Mercado Central (Avenida María Cristina)