kolektywredakcyjny

Zasady działania kolektywu redakcyjnego *wydzielone: pl.indymedia.org/pl/2009/06/45288*

Kolektyw redakcyjny

1. Członkiem kolektywu redakcyjnego jest każda osoba, która spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

1.1. warunek obecności – jest zapisana na listę dyskusyjną redakcji IMC PL ( lists.indymedia.org/mailman/listinfo/im... i uczestniczy w merytorycznych lub administracyjnych pracach kolektywu redakcyjnego, (brak aktywności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy)

  • warunek ten nie jest konieczny w wypadku aktywnych wolontariuszy, którzy ze względów praktycznych wolą zapoznawać się z korespondencją przez publiczne archiwa listy.

1.2. warunek stażu – minęły co najmniej dwa miesiące od czasu jej pierwszego postu na liście. Osoby reaktywujące swoją działalność w kolektywie redakcyjnym mogą starać się o hasło administracyjne po 2 tygodniach, jednak prawo weta będzie im przysługiwać dopiero po 2 miesiącach od reaktywacji.;

1.3. warunek konstruktywnego uczestnictwa – wysłała co najmniej pięć konstruktywnych, dotyczących prac redakcyjnych postów;

1.4. warunek niekaralności – osoba nie została pozbawiona prawa weta za rażące naruszanie zasad IMC, w drodze procedury opisanej w dokumencie Zasady podejmowania decyzji ( pl.indymedia.org/pl/lokalne/decyzje.shtml).

2. W przypadku, gdy co najmniej jeden z warunków punktu 1 nie jest spełniony, osoba nie posiada uprawnień członka kolektywu redakcyjnego.

3. Subskrybentów listy nie spełniających wszystkich warunków punktu 1 nazywamy starającymi się o członkostwo.

4. Starającym się o członkostwo przysługują wszystkie prawa członka, z wyjątkiem:

4.1. prawa weta;
4.2. prawa moderowania dyskusji;
4.3. prawa starania się o hasło do stron administracyjnych.

5. Aby uzyskać hasło do stron administracyjnych, redaktor musi zdobyć poparcie przynajmniej jednej osoby posiadającej hasło i żaden redaktor nie może się sprzeciwić. Poparcie musi być wyrażone publicznie na liście dyskusyjnej, czas na wetowanie propozycji wynosi siedem dni. Weto musi być poparte uzasadnieniem.

6. Posiadanie hasła jest funkcją administracyjną i nie wiążą się z nią żadne dodatkowe uprawnienia. W szczególności niedopuszczalne jest wykorzystywanie tej funkcji do łamania zasad polityki redakcyjnej i postanowień kolektywu redakcyjnego.

7. Osoba nadużywająca uprawnień (np. posiadania hasła, albo prawa weta), może być ich pozbawiona decyzją kolektywu redakcyjnego, w drodze normalnej procedury decyzyjnej (vide Zasady podejmowania decyzji).

8. Do zadań osób posiadających hasło do stron administracyjnych należy:

8.1. umieszczanie artykułów dopuszczonych przez kolektyw do publikacji;

8.2. ukrywanie artykułów zgodnie z zasadami polityki redakcyjnej;

8.3. przenoszenie artykułów do właściwych rubryk, jeśli zostały źle sklasyfikowane;

8.4. inne czynności związane z konserwacją systemu i wykonywaniem decyzji kolektywu redakcyjnego.

9. Dyskusje kolektywu redakcyjnego są prowadzone na otwartej liście dyskusyjnej dostępnej pod adresem lists.indymedia.org/mailman/listinfo/im.... Przez otwartość należy rozumieć otwartą dla każdego możliwość zapisania się oraz czytania archiwów.

10. Każdy może wziąć udział w spotkaniu kolektywu redakcyjnego poprzez redakcyjną listę dyskusyjną oraz otwartych, publicznych zebraniach, które są ogłaszane na liście głównej lub redakcyjnej.

Zasady przenoszenia i ukrywania artykułów *wydzielone: pl.indymedia.org/pl/2009/06/45289.shtml*

W przypadku naruszeń prostych:

1. Upoważniony redaktor, zauważywszy problemowy artykuł, natychmiast go ukrywa (lub przenosi), po czym:

2. dodaje do niego informację wyjaśniającą powód ukrycia (nie dotyczy przenoszenia) i

3. zawiadamia kolektyw redakcyjny.4. Proces ukrywania artykułu:

W przypadku naruszeń złożonych:

1. Upoważniony redaktor, zauważywszy problemowy post natychmiast go ukrywa, a następnie:

2. dodaje do artykułu informację wyjaśniającą powód ukrycia i

3. zawiadamia kolektyw redakcyjny.

4. Żaden z redaktorów nie może się sprzeciwić.

5. Jeśli te warunki nie zostały spełnione w ciągu 48 godzin (licząc od czasu powiadomienia redakcji), artykuł wraca do systemu newswire.

6. W przeciwnym wypadku redaktor wysyła list do autora artykułu (chyba że ten nie podał swojego adresu e-mail), w którym tłumaczy przyczyny ukrycia jego tekstu.

7. Autor może poprosić kolektyw o ponowne rozpatrzenie sprawy, wyjaśniając nieporozumienia jeśli takowe zaszły. Może też zmienić treść artykułu tak, aby nie budziła dalszych wątpliwości i wysłać go jeszcze raz.