polityka redakcyjna indymedia

takie sobie dłubanie

Zasady publikacji na stronie imc-pl

I. Rubryki imc-pl oraz zasady ich funkcjonowania

Wyróżniono cztery rubryki w IMC PL – dwie informacyjne (wiadomości, środkowa kolumna) i dwie publicystyczne (publicystyka, komentarze do artykułów)

1. WIADOMOŚCI (NEWSWIRE)

Sposób publikowania:
Open publishing

Oczekiwana treść:
- aktualne informacje, zdjęcia i relacje z aktualnych wydarzeń
- zaproszenia na konferencje/spotkania itp.

Oczekiwana stylistyka:
Informacyjna (nieperswazyjna, prezentująca fakty). Niewskazane jest zamieszczanie odautorskiego komentarza.

2. ŚRODKOWA KOLUMNA

Sposób publikowania:
Decyzja redakcji (podjęta na publicznej liście dyskusyjnej wg zasad opisanych w części III)

Oczekiwana treść:
- syntezy aktualnych wydarzeń

Oczekiwana stylistyka:
Informacyjna (nieperswazyjna, prezentująca fakty). Dopuszczalne jest dodawanie tekstów publicystycznych (jak np. apele, raporty czy stanowiska), dotyczących aktualnych wydarzeń, o ile istnieją istotne przesłanki do ich umieszczenia.

Należy w tekście zamieścić możliwie wiele linków do źródeł informacji.

3. PUBLICYSTYKA

Sposób publikowania:
Open publishing

Oczekiwana treść:
- komentarze nie związane z newsami
- oświadczenia
- felietony
- reportaże

Oczekiwana stylistyka:
Dowolna (oprócz przypadków zaznaczonych w części IV).

4. Komentarz do artykułów

Sposób publikowania:
Open publishing

Oczekiwana treść:
- sprostowania treści artykułu
- dodatkowe informacje na dany temat, pominięte w tekście
- polemiki

Oczekiwana stylistyka:
Dowolna (oprócz przypadków zaznaczonych w części IV).

6. Inne media

Dla materiałów
pochodzących z innych źródeł niz własne, Indymedia udostępniają
rubrykę Inne Media

Sposób publikowania:
Open publishing

Oczekiwania treść:
Do rubryki inne media trafiają materiały i informacje pochodzące z mediów komercyjnych, stron partii politycznych i instytucji religijnych oraz serwisów, które nie są tworzone na na zasadzie niehierarchicznej i demokratycznej polityki redakcyjnej.

uwaga: Artykuły pochodzące z obcojęzycznych serwisów, które zostały
przetłumaczone przez osobę wysyłającą informację
nie są klasyfikowane jako inne media

Oczekiwana stylistyka:
Dowolna (oprócz przypadków zaznaczonych w części IV).

III. Zasady publikacji w środkowej kolumnie

1.1. Teksty ukazujące się w środkowej kolumnie są publikowane jako wynik pracy redakcji (podpisujemy je imc-pl).Tekst musi spełniać kryteria wymienione w części II, punkt 2.

1.2. Propozycję tekstu należy wysłać na listę dyskusyjną, wpisując w temacie meila hasło “na środek”. Jeśli to możliwe, informacje o propozycji należy też rozesłać pozostałym członkom kolektywu wszelkimi innymi dostępnymi kanałami komunikacji. Czas między zgłoszeniem propozycji a jej zaakceptowaniem powinien wynosić minimum 2 godziny. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalna jest szybsza publikacja za poparciem telefonicznym przynajmniej 1 osoby z kolektywu redakcyjnego.

1.3. Członkowie kolektywu redakcyjnego (vide część VI punkt 1) mogą zgłosić weto do propozycji. Weto oznacza całkowity zakaz publikacji tekstu. Weto musi być poparte uzasadnieniem wskazującym, które punkty polityki redakcyjnej nie pozwalają go zamieścić. Weto bez takiego uzasadnienia jest nieważne.

1.4. Wszyscy uczestnicy listy redakcyjnej mogą zgłaszać poprawki do tekstu.

1.5. Jeśli minął termin akceptacji tekstu i nie zgłoszono weta, każdy redaktor posiadający hasło może go opublikować. Jeśli osoba zgłaszająca tekst posiada hasło, powinna, jeśli to możliwe, zrobić to sama.

1.6. Jeśli zgłoszono Weto, procedura kończy się negatywnie. Autor może wprowadzić zmiany w tekście i zaproponować go raz jeszcze, zgodnie z punktem 1.2.

1.7. Jeśli zgłoszono poprawki, domyślnie zakładamy, że autor je przyjął i osoba publikująca tekst zobowiązana jest je wprowadzić. Jeśli nie zostały przyjęte, autor ma 4 godziny na zaproponowanie wersji alternatywnej.

IV. Zasady ukrywania i przenoszenia artykułów

Kolektyw redakcyjny ma możliwość przenoszenia tekstów do właściwych rubryk, usuwania spamu, ukrywania artykułów naruszających politykę redakcyjną (zob. proces ukrywania/przenoszenia artykułów pl.indymedia.org/pl/2009/06/45289.shtml bądź wpisania osób nierespektujących jej zasad na listę wandali (zob. p. 9).

Naruszenia dzielimy na dwie kategorie. Proste naruszenia mogą być ukryte przez pojedynczego członka kolektywu, natomiast naruszenia złożone wymagają powszechnej zgody redaktorów.

1. Naruszenia proste obejmują artykuły takie jak:

1.1. Reklamy – posty, których intencją jest sprzedanie czegoś lub reklama komercyjnej strony WWW;
1.2. Publikowanie w niewłaściwej rubryce (redaktor powinien przenieść tekst na właściwe miejsce, zamiast go ukrywać);
1.3. Listy do redakcji – Poczta winna być wysyłana na odpowiednie listy dyskusyjne;
1.4. Duplikaty – identyczne lub niemal identyczne artykuły, także artykuły tożsame treściowo;
1.5. Spam – posty pozbawione treści (np. puste lub będące zbiorem
przypadkowych znaków) oraz ewidentne, komercyjne reklamy.

3. Naruszenia złożone obejmują bardziej skomplikowane sytuacje, kiedy artykuł narusza jedną (lub więcej) z podstawowych zasad polityki redakcyjnej. Do tej kategorii należą:

3.1. Materiały zawierające obelgi lub obraźliwe zarzuty pod adresem jednostek lub grup (w szczególności propagowanie rasizmu, seksizmu, homofobii i innych praktyk dyskryminacyjnych) oraz wykorzystujące język, obrazy lub inne formy komunikacji deprecjonujące jednostki lub grupy ze względu na ich przynależność etniczną, rasę, narodowość, orientację seksualną, wyznanie (lub brak wyznania), płeć, wiek lub pochodzenie społeczne, oraz promujące pogardę, nietolerancję lub nienawiść na tle ww. różnic.

3.2. Materiały pochwalające lub promujące systemy autorytarne i totalitarne

3.3. Artykuły odsyłające do stron i czasopism naruszających punkt 3.1 albo 3.2 lub artykuły pochodzące z wyżej wymienionych stron lub czasopism (dotyczy zwłaszcza rubryki inne media).

Sankcjom za naruszenie polityki redakcyjnej (patrz. pkt 6 i 7) podlegać mogą same odsyłacze lub całe artykuły w przypadku powtarzającego się linkowania do niezgodnych z wymogami polityki redakcyjnej stron.

3.4. Zakamuflowane lub jawne reklamy organizacji propagującej ww. treści, jak również posługiwanie się retoryką takich organizacji;

3.5. Powtarzające się autoreklamy osób lub frakcji politycznych. Artykuł nie może być fasadą dla promowania instytucji, organizacji i światopoglądów.

5. Ukryte teksty są dostępne poprzez “stronę ukrytych artykułów” ( pl.indymedia.org/pl/newswire/hidden.shtml). Proces decyzyjny można śledzić na redakcyjnej liście dyskusyjnej.
(imc-pl-red (at)lists.indymedia.org )

6. Przewidywane sankcje za naruszanie polityki redakcyjnej:
6.1. Przeniesienie tekstu do innej rubryki.
6.2. Przeniesienie tekstu na stronę ukrytych artykułów.
6.3. Wykasowanie tekstu lub jego fragmentu.
6.4. Dezaktywacja linków.

7. Domyślną sankcją jest zawsze 6.1. Sankcję 6.2 należy stosować wtedy, gdy tekst nie jest możliwy do zaakceptowania w jakiejkolwiek rubryce. Sankcja 6.3 dotyczy wyłącznie spamu oraz skrajnych przypadków naruszenia zasad IMC lub netykiety, np. publikowanie danych osobowych osoby prywatnej bez jej zgody czy publikowanie haseł lub kluczy prywatnych, sankcja 6.4 dotyczy stron rażąco naruszających zasady przyjęte przez IMC.

8. Zasady określające naruszenia proste i złożone oraz związane z nimi sankcje dotyczą wszystkich form publikowania na witrynie IMC PL wymienionych w części II.

9. W skrajnych przypadkach, redakcja może podjąć decyzję o uznaniu osoby zaśmiecającej / niszczącej serwis Indymedia za ‘wandala’.

Wandalem może zostać osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

1. Zasypuje serwis albo listy mailingowe dużą liczbą artykułów, pozostających bez związku z postami komentarzy bądź e-maili w celu obniżenia jakości serwisu, albo nagminnie łamie zasady polityki redakcyjnej.

2. Nie reaguje na prośby i tłumaczenia redakcji (wysyłane listownie lub, w przypadku gdy nie ma z nią kontaktu, umieszczane w komentarzach w serwisie).

Decyzja o uznaniu kogoś za wandala, lub o skreśleniu kogoś z listy wandali, jest podejmowana na liście ogólnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia problemu. W skrajnych sytuacjach kolektyw może uruchomić tryb wandala przed podjęciem formalnej decyzji, jednak w przypadku, gdy propozycja zostanie odrzucona osoba ukrywająca teksty potencjalnego wandala jest zobowiązana do wycofania swoich zmian.

Aby powstrzymać wandala kolektyw może stosować wszelkie dostępne środki techniczne,oraz ukrywać teksty wandala w trybie nadużyć prostych.
Po uznaniu kogoś za wandala kolektyw może podjąć decyzję o ukryciu części lub wszystkich postów wysłanych przez wandala wcześniej.

V. Nieprzewidziane problemy

Gdy jakiś post ewidentnie nadaje się do ukrycia, a polityka redakcyjna na to nie pozwala, redaktor, który zidentyfikował problem :

1. zawiadamia kolektyw redakcyjny.
2. Kolektyw przeprowadza dyskusję mającą określić, czy należy wprowadzić zmiany do polityki redakcyjnej.
3. Decyzja o zmianie polityki redakcyjnej podejmowana jest na liście ogólnej lists.indymedia.org/mailman/listinfo/im.... Wszelkie zmiany polityki readcyjnej powinny być ogłaszane w górnym pasku środkowej kolumny.

VI. Kolektyw redakcyjnypl.indymedia.org/pl/2009/06/45288.shtml

VII. Informacje dodatkowe

1. Przysyłane artykuły są domyślnie traktowane jako rozprowadzane na zasadach copyleft. Aby zastrzec sobie prawa autorskie, należy to zrobić wprost.

2. Za treść artykułów odpowiadają wyłącznie ich autorzy.

3. Za treść artykułów podpisanych imc-pl odpowiada cały kolektyw redakcyjny. Podpisywanie w ten sposób tekstów dozwolone jest tylko w środkowej kolumnie.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania rażących błędów językowych.


Załącznik 1 - Karta etyczna mediówpl.indymedia.org/pl/2009/06/45251.shtml