zasady jedności sieci indymedia

aka pryncypia jedności

1.Sieć Niezależnych Ośrodków Medialnych (IMC) jest oparta na pryncypiach równości, decentralizacji i lokalnej autonomii. Sieć IMC nie powstaje w wyniku zcentralizowanego biurokratycznego procesu, ale w wyniku samoorganizacji autonomicznych kolektywów, świadomych znaczenia rozwoju jedności sieci.

2.Wszystkie oddziały IMC uznają wolną wymianę i wolny dostęp do informacji za warunek konieczny w tworzeniu bardziej wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

3.Wszystkie IMC uznają prawo aktywistów, którzy nie chcą być filmowani bądź fotografowani.

4.Wszystkie IMC, opierając się na zaufaniu swoich współpracowników i czytelników, powinny wykorzystywać “otwarte publikowanie”, pozwalając jednostkom, grupom i organizacjom wyrażać swoje poglądy – niezależnie czy czynią to one otwarcie czy anonimowo. ( patrz także lists.indymedia.org/mailman/public/imc-... )

5.Sieć IMC oraz wszystkie lokalne grupy IMC są inicjatywami niedochodowymi.

6.Wszystkie IMC są świadome znaczenia procesu zmiany społecznej i wspierają rozwój niehierarchicznych i antyautorytarnych relacji – zarówno w relacjach interpersonalnych jak i w dynamice grupowej. Powinny one organizować się kolektywnie i uznawać pryncypium metody consensusu przy podejmowaniu decyzji i /rozwój bezpośredniego procesu demokratycznego, jawnego dla jego uczestników/.

7.Wszystkie IMC uznają wkład jednostkowej pracy w lokalne IMC za warunek konieczny uczestnictwa w procesach decyzyjnych lokalnego kolektywu IMC.

8.Wszystkie IMC zobowiązują się dbać o inne IMC i ich społeczności zarówno kolektywnie jak i jako jednostki i będą wspierać wymianę materiałów – w tym wiedzy, umiejętności i sprzętu.

9.Wszystkie IMC powinny używać programów typu “free source” wszędzie, gdzie to tylko możliwe, aby rozwijać cyfrową infrastrukturę i by nie uzależniać sieci IMC poprzez oprogramowanie, którego kod stanowi własność prywatną.

10.Wszystkie IMC uznają równość wszystkich ludzi i nie powinny dyskrymimować – w tym dysryminować ze względu na rasę, płeć, wiek, klasę czy orientację seksualną. Będąc świadomymi bogactwa kulturowych tradycji w obrębie Sieci, powinniśmy budować różnorodność w obrębie naszych lokalnych ośrodków.

aktualnie dostępne pod linkami:
dev.docs.indymedia.org/Global/Principle...
209.85.129.132/search?q=cache:QBeQ3sBPrRUJ:https://dev.docs.indymedia.org/Global/PrinciplesOfUnityPl+PRINCIPLES+OF+UNITY+indymedia+polish&cd=3&hl=pl&ct=clnk