April 2021 Newsletter

THIS IS THE VERSION THAT WAS SENT OUT

[en] April 2021 Riseup Newsletter
[de] April 2021 Riseup Rundschreiben
[pt] Abril 2021 Boletim Informativo Riseup
[es] Boletín de abril de 2021 de Riseup
[fr] Bulletin d’information Riseup d’avril 2021
[it] Notiziario Riseup di aprile 2021
[ru] Новостная рассылка от RiseUp за Апрель 2021 года
[tr] Nisan 2021 Riseup Haber Bülteni
[el] Ενημερωτικό δελτίο Riseup Απριλίου 2021
[fa]خبرنامه رایزآپ اوریل ۲۰۲۱

[en] April 2021 Riseup Newsletter

Service deprecation notice

This year we are deprecating a few Riseup services. The ones that will
be going away are xmpp, squirrelmail and the “red” VPN. We are doing
this because our labor resources are limited, we must prioritize
services that are actively used by the largest number of users. If we
cannot actively maintain a service, then it becomes irresponsible for us
to continue to provide it. It jeopardizes you, and other Riseup users if
it is not properly maintained. These services are used by a very few
number of people, most have migrated to other chat software (eg. Matrix,
Signal, DeltaChat), better mail options (roundcube, or a mail client),
or the RiseupVPN. For those of you still using these old services, the
time to start thinking about migrating off of them is now.

We want your feedback about the VPN

Riseup is currently looking for some folks to contribute user feedback
and testing for our VPN service and the VPN client developed by LEAP
Encryption Access Project. If you would like to participate or would
like to give us your opinion about the VPN, please send us a note at
outreach@riseup.net.

Contribute to cover our operating costs

Emails, lists, help tickets, vpn connections & gateways, crabgrass,
etherpads, shared files… so many things are happening. We need your
finanicial support for the electricity, hardware, software and labor
required to keep Riseup’s services online. If you can, please take time
to make a donation in support of our work – riseup.net/donate

[de] April 2021 Riseup Rundschreiben

Hinweis zur Einstellung einiger Dienste

In diesem Jahr werden wir einige Riseup-Dienste einstellen: xmpp,
squirrelmail und das “rote” VPN. Das tun wir, weil unsere verfügbare
Arbeitszeit begrenzt ist und wir uns auf die Dienste fokussieren müssen,
die von den meisten Leuten aktiv genutzt werden. Wenn wir einen Dienst
nicht mehr aktiv pflegen können, dann ist es für uns unverantwortlich,
ihn weiterhin anzubieten. Es gefährdet Dich und andere
Riseup-Nutzerinnen und Nutzer, wenn er nicht ordentlich gewartet wird.
Diese Dienste werden nur von sehr wenigen Leuten genutzt, die meisten
sind auf andere Chat-Software (z.B. Matrix, Signal, DeltaChat), bessere
Mail-Optionen (Roundcube oder einen Desktop-Client), oder das RiseupVPN
umgestiegen. Für diejenigen unter Euch, die diese alten Dienste noch
nutzen, ist es jetzt an der Zeit, über eine Migration nachzudenken.

Wir wollen Euer Feedback zum VPN

Riseup sucht derzeit nach Leuten, die uns Feedback zum VPN und dem vom
LEAP Encryption Access Project entwickelten VPN-Client geben können oder
die diesen Dienst für uns testen wollen. Wenn Du mitmachen möchtest,
oder uns einfach nur schreiben und Deine Meinung zum VPN mitteilen
möchtest, dann schicke bitte eine Nachricht an outreach@riseup.net.

Hilf uns dabei, unsere Betriebskosten zu decken

Emails, Listen, Hilfe-Tickets, VPN-Verbindungen & Gateways, Crabgrass,
Etherpads, gemeinsame Dateien… so viele Dinge passieren. Wir brauchen
Deine finanzielle Unterstützung für Strom, Hardware, Software und die
Arbeit, die nötig ist, um die Dienste von Riseup online zu halten. Wenn
Du kannst, nimm Dir bitte die Zeit, eine Spende zur Unterstützung
unserer Arbeit zu machen – riseup.net/de/spenden

[pt] Abril 2021 Boletim Informativo Riseup

Aviso de desativação de serviço

Este ano, estamos desativando alguns serviços de Riseup. Os que irão
deixar de existir são o xmpp, o squirrelmail e a VPN “vermelha”. Estamos
fazendo isso porque nossos recursos de mão de obra são limitados. Assim,
vamos priorizar serviços que são ativamente utilizados pelo maior número
de usuários. Se não pudermos manter ativamente um serviço, então
consideramos irresponsável continuar a fornecê-lo. Se ele não for
mantido adequadamente, isso coloca em risco você e outros usuários do
Riseup. Estes serviços são usados por um número muito pequeno de
pessoas, a maioria migrou para outros softwares de chat (por exemplo,
Matrix, Signal, DeltaChat), melhores opções de e-mail (roundcube, ou um
cliente de correio) ou o RiseupVPN. Para aquelas pessoas que ainda
utilizam estes serviços antigos, o momento de começar a pensar em migrar
é agora.

Queremos seu feedback sobre a VPN

A Riseup está atualmente procurando algumas pessoas para contribuir com
o feedback dos usuários e testes para nosso serviço VPN e o cliente VPN
desenvolvido pelo LEAP Encryption Access Project. Se você gostaria de
participar, ou gostaria apenas de nos escrever e nos informar sua
opinião sobre a VPN, por favor, envie-nos uma mensagem para
outreach@riseup.net.

Contribua para cobrir nossos custos operacionais

E-mails, listas, tickets de ajuda, conexões vpn e gateways, a rede
social crabgrass, blocos de nota online, arquivos compartilhados…
tantas coisas estão acontecendo. Precisamos de seu apoio financeiro para
a eletricidade, hardware, software e mão de obra necessários para manter
os serviços da Riseup online. Se você puder, por favor, reserve um tempo
para fazer uma doação em apoio ao nosso trabalho -
riseup.net/pt/doacao

[es] Boletín de abril de 2021 de Riseup

Aviso de eliminación de servicios

Este año vamos a eliminar algunos servicios de Riseup. Los que
desaparecerán son xmpp, squirrelmail y la VPN “roja”. Hacemos esto
porque nuestros recursos laborales son limitados y debemos priorizar los
servicios que son utilizados activamente por el mayor número de
usuarios. Si no podemos mantener activamente un servicio, es
irresponsable que sigamos proporcionándolo. Si no se mantiene
adecuadamente, les ponemos en peligro a usted y a otros usuarios de
Riseup. Estos servicios son utilizados por un número muy reducido de
personas, la mayoría han migrado a otro software de chat (por ejemplo,
Matrix, Signal, DeltaChat), mejores opciones de correo (roundcube, o un
cliente de correo), o el RiseupVPN. Para aquellos que todavía utilizan
estos viejos servicios, el momento de empezar a pensar en la migración a
ellos es ahora.

Queremos tu opinión sobre la VPN

Riseup está buscando gente que contribuya con sus comentarios y pruebas
para nuestro servicio VPN y el cliente VPN desarrollado por el Proyecto
de Acceso a la Encriptación LEAP. Si quieres participar, o simplemente
quieres escribirnos y hacernos saber tu opinión sobre la VPN, envíanos
una nota a outreach@riseup.net.

Contribuya a cubrir nuestros gastos de funcionamiento

Correos electrónicos, listas, tickets de ayuda, conexiones vpn y
gateways, crabgrass, etherpads, archivos compartidos… tantas cosas
están sucediendo. Necesitamos tu apoyo financiero para la electricidad,
el hardware, el software y la mano de obra necesarios para mantener los
servicios de Riseup en línea. Si puedes, tómate tu tiempo para hacer una
donación en apoyo a nuestro trabajo – riseup.net/es/donar

[fr] Bulletin d’information de Riseup d’avril 2021

Avis de dépréciation des services

Nous allons déprécier quelques services cette année. Les services qui
disparaîtront sont XMPP, squirrelmail et le VPN “rouge”. Nous faisons
cela parce que nos ressources sont limitées, nous devons donner la
priorité aux services qui sont activement utilisés par le plus grand
nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs. Si nous ne pouvons pas
maintenir activement un service, il devient alors irresponsable pour
nous de continuer à le fournir: il vous met en danger, vous et les
autres personnes utilisant Riseup. Ces services sont utilisés par un
très petit nombre de personnes, la plupart ayant migré vers d’autres
logiciels de chat (par exemple Matrix, Signal, DeltaChat), de meilleures
options de messagerie (Roundcube, ou un client de messagerie), ou
RiseupVPN. Pour ceux et celles d’entre vous qui utilisent encore ces
anciens services, il est temps de commencer à penser à migrer.

Nous voulons votre avis sur le VPN

Riseup est actuellement à la recherche de quelques personnes pour
contribuer à un programme de beta-test pour notre service de VPN (et du
client VPN développé par le LEAP Encryption Access Project). Si vous
souhaitez participer, ou souhaitez donner votre opinion sur le VPN,
veuillez nous envoyer un message à l’adresse outreach@riseup.net.

Contribuez à couvrir nos coûts de fonctionnement

Courriels, listes, tickets d’aide, connexions et passerelles VPN,
crabgrass, etherpads, fichiers partagés… tant de choses se passent.
Nous avons besoin de votre soutien financier pour payer l’électricité,
le matériel, les logiciels et la main-d’œuvre nécessaires pour maintenir
les services de Riseup en ligne. Si vous le pouvez, prenez le temps de
faire un don pour soutenir notre travail – riseup.net/fr/donner

[it] Notiziario Riseup di aprile 2021

Avviso di deprecazione dei servizi

Quest’anno stiamo deprecando alcuni servizi Riseup. Quelli che verranno
dismessi sono xmpp, squirrelmail e la VPN “rossa”. Stiamo facendo questo
perché le nostre risorse sono limitate e dobbiamo dare la priorità ai
servizi che sono attivamente utilizzati dal maggior numero di utenti. Se
non abbiamo la possibilità di mantenere attivo un servizio, allora
diventa irresponsabile da parte nostra continuare a fornirlo. Un
servizio non mantenuto in modo adeguato mette in pericolo voi e gli
altri utenti di Riseup. I servizi che verranno rimossi sono usati da
pochissime persone, la maggior parte è migrata verso altri software di
chat (es. Matrix, Signal, DeltaChat), opzioni di posta migliori
(roundcube, o un client di posta), o la RiseupVPN. Per coloro che ancora
usano questi vecchi servizi, è ora di iniziare a pensare a migrare.

Vogliamo il vostro feedback sulla VPN

Riseup è attualmente alla ricerca di alcune persone che contribuiscano
al feedback degli utenti e ai test per il nostro servizio VPN e il
client VPN sviluppato da LEAP Encryption Access Project. Se vuoi
partecipare, o vuoi semplicemente scriverci e farci sapere la tua
opinione sulla VPN, mandaci una mail a outreach@riseup.net.

Contribuisci a coprire i nostri costi operativi

Email, liste, ticket di supporto, connessioni vpn & gateway, crabgrass,
etherpads, file condivisi… stanno accadendo molte cose. Abbiamo bisogno
del tuo supporto finanziario per l’elettricità, l’hardware, il software
e la manodopera necessari per mantenere i servizi di Riseup online. Se
puoi, per favore prenditi del tempo per fare una donazione a sostegno
del nostro lavoro – riseup.net/it/donare

[ru] Новостная рассылка от RiseUp за Апрель 2021 года

Прекращение поддержки устаревших сервисов

Уведомляем вас, что в этом году мы прекратим поддержку некоторых
сервисов Riseup. А конкретно, в этом году мы прекратим поддержку xmpp,
Squirrelmail и VPN Red. Мы приняли такое решение, потому что мы должны
отдавать приоритет сервисам, которые активно используются наибольшим
количеством пользователей, а из-за того что наши трудовые ресурсы
ограничены, мы считаем что если мы не можем оказывать поддержку какого
либо нашего сервиса или услуг на должном уровне, то продолжать
предоставлять их, это безответственность с нашей стороны. Так как это
подвергает опасности вас и других пользователей Riseup, если подобные
сервисы и услуги не поддерживаются на должном уровне. Сервисы, которые
попадут под “сокращение”, использует очень небольшое количество людей,
большинство уже давно перешли и используют другое ПО, в качестве
мессенджера (напр. Matrix, Signal, DeltaChat), для работы с почтой
(напр. Roundcube Webmail), и RiseupVPN в качестве VPN-сервиса. А к тем
кто все ещё пользуется старыми сервисами, убедительная просьба
задуматься о выборе другого программного обеспечения для перехода.

Важен каждый отзыв о нашем VPN-сервисе

В настоящее время Riseup заинтересованы в поиске людей, для участия в
тестировании нашего VPN-сервиса и VPN-клиента, разработанного LEAP
Encryption Access Project, с обязательным предоставлением обратной
связи. Если вы хотите принять участие или просто высказать свое мнение
или пожелания о VPN, обязательно пишите на почту – outreach@riseup.net

Riseup нуждается в вашей финансовой поддержке

Электронные письма, рассылки, запросы о помощи, VPN-соединения и шлюзы,
Сrabgrass, EtherPad…так много всего происходит в последнее время…И для
обеспечения поддержки и развития сервисов Riseup, нам нужна ваша
финансовая поддержка для покрытия затрат на электроэнергию,
оборудование, программное обеспечение и оплату рабочей силы.
Если вы пользуетесь сервисами Riseup, и имеете возможность, пожалуйста
уделите немного времени, чтобы сделать пожертвование в поддержку нашей
работы – riseup.net/donate

[tr] Nisan 2021 Riseup Haber Bülteni

Hizmetin kullanımdan kaldırılma bildirimi

Bu yıl bazı Riseup hizmetlerini kullanımdan kaldırıyoruz. Kaldırılacak
hizmetler xmpp, squirrelmail ve “red” vpn. Bunu, kaynaklarımız sınırlı
olduğu için yapıyoruz, en fazla sayıda kullanıcı tarafından aktif olarak
kullanılan hizmetlere öncelik vermemiz gerekiyor. Bir hizmet aktif
olarak destekleyemezse, bu hizmeti sağlamaya devam etmemiz sorumsuzluk
olur. Düzgün bakım yapılmazsa sizi ve diğer Riseup kullanıcılarını
tehlikeye atar. Bu hizmetler çok az sayıda kişi tarafından kullanılıyor,
birçoğu diğer sohbet yazılımlarına (ör. Matrix, Signal, DeltaChat), daha
iyi posta seçeneklerine (roundcube veya bir eposta istemcisi) veya
RiseupVPN’e geçmiştir. Hala bu eski hizmetleri kullananlarınız için,
artık bunlardan ayrılmayı düşünmeye başlama zamanı.

VPN hakkında geri bildiriminizi istiyoruz

Riseup şu anda VPN hizmetimizin testleri ve LEAP Encryption Access
Project tarafından geliştirilen VPN istemcisi için kullanıcı geri
bildirimlerine ve testlerine katkıda bulunacak kişiler arıyor. Eğer
katılmak isterseniz veya sadece VPN hakkındaki düşüncelerinizi bize
bildirmek isterseniz, lütfen outreach@riseup.net adresinden bize bir not
gönderin.

İşletme maliyetlerimizi karşılamaya katkıda bulunun

E-postalar, listeler, yardım talepleri, vpn bağlantıları ve ağ
geçitleri, crabgrass, etherpad, paylaşılan dosyalar… pek çok şey oluyor.
Riseup’ın hizmetlerini çevrimiçi tutmak için gereken elektrik, donanım,
yazılım ve işgücü için mali desteğinize ihtiyacımız var. Mümkünse,
lütfen çalışmalarımızı desteklemek için bir bağış yapmak için zaman
ayırın – riseup.net/donate

[el] Ενημερωτικό δελτίο Riseup Απριλίου 2021

Ειδοποίηση απόσυρσης υπηρεσιών

Φέτος καταργούμε μερικές υπηρεσίες του Riseup. Αυτές που θα καταργηθούν
είναι το xmpp, το squirrelmail και το “red” VPN. Το κάνουμε αυτό επειδή
το εργατικό μας δυναμικό είναι περιορισμένο και πρέπει να δώσουμε
προτεραιότητα στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ενεργά από τον
μεγαλύτερο αριθμό χρηστών/στριών. Εάν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε
ενεργά μια υπηρεσία, τότε θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να συνεχίσουμε
να την παρέχουμε. Θέτει σε κίνδυνο εσάς και άλλους/ες χρήστες/στριες του
Riseup αν δεν συντηρείται σωστά. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από
πολύ λίγους ανθρώπους, καθώς μεγάλος αριθμός έχει ήδη περάσει σε άλλο
λογισμικό συνομιλίας (π.χ. Matrix, Signal, DeltaChat), σε καλύτερες
επιλογές αλληλογραφίας (roundcube, ή έναν client αλληλογραφίας), ή στο
RiseupVPN. Για όσους/ες από εσάς εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε αυτές
τις παλιές υπηρεσίες, τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να σκέφτεστε τη
μετάβαση από αυτές.

Θέλουμε τα σχόλιά σας σχετικά με το VPN

Το Riseup αναζητά επί του παρόντος κάποιους ανθρώπους που θα
συνεισφέρουν τεστάροντας και αξιολογώντας την υπηρεσία VPN του Riseup
και τον client VPN που αναπτύχθηκε από το LEAP Encryption Access
Project. Αν θέλετε να συμμετάσχετε ή αν θέλετε απλώς να μας γράψετε και
να μας πείτε τη γνώμη σας για το VPN, στείλτε μας ένα σημείωμα στο
outreach@riseup.net.

Συνεισφέρετε στην κάλυψη των λειτουργικών μας εξόδων

Ηλεκτρονική αλληλογραφία, λίστες, δελτία βοήθειας, συνδέσεις και πύλες
vpn, crabgrass, etherpads, κοινόχρηστα αρχεία… συμβαίνουν τόσα πολλά
πράγματα. Χρειαζόμαστε την οικονομική σας βοήθεια για το ρεύμα, το
υλισμικό, το λογισμικό και την εργασία που απαιτείται για να
διατηρήσουμε τις υπηρεσίες του Riseup σε λειτουργία. Αν μπορείτε,
παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να κάνετε μια δωρεά και να
στηρίξετε το έργου μας – riseup.net/donate

[fa] خبرنامه رایزآپ آوریل ۲۰۲۱

اعلامیهٔ انقضاء خدمات

امسال ما تعدادی از سرویس‌ها را منقضی می‌کنیم.مواردی که حذف خواهند شد
شامل سرویس‌های XMPP و Squirrelmail و VPNهای Red خواهد بود. علت حذف این
خدمات به دلیل منابع کاری محدود ماست و ما باید خدماتی را به عنوان اولویت
قرار دهیم که فعالانه توسط بسیاری از کاربران استفاده می‌شوند.اگر ما
نتوانیم به طور جدی و فعالانه از سرویس‌ها نگهداری کنیم، ارائه‌ی این خدمات
نبود حس مسئولیت‌پذیری ما را خواهد رساند و شما و دیگر کاربران رایزآپ را
به خطرخواهد انداخت.
این سرویس‌های منقضی‌شده توسط تعداد کمی از کاربران استفاده می‌شوند و
بسیاری از کاربران به نرم‌افزارهای چت دیگری (مانند Matrix, Signal,
DeltaChat) و گزینه‌های ایمیلی بهتر (roundcube یا یک کارخواه ایمیل) یا
RiseupVPN مهاجرت کرده‌اند.
وقت آن رسیده که آن دسته از افراد که هنوز از این سرویس‌های قدیمی استفاده
می‌کنند، به فکر کوچ از این سرویس‌ها باشند.

ما نیازمند بازخورد شما درباره VPN هستیم.

رایزآپ در حال حاضر به دنبال افرادی است تا در بازخورد کاربری و آزمودن
سرویس و کارخواه وی‌پی‌انی که LEAP Encryption Access Project توسعه داده،
شرکت کنند.
اگر علاقه‌مندید که در این طرح شرکت کرده و نظرتان را درمورد VPN به ما
بدهید، لطفا به ما در ایمیل outreach@riseup.net یک یادداشت بفرستید.

در تامین هزینه‌های عملیاتی از ما حمایت کنید.

ایمیل‌ها، لیست‌ها، تیکت‌های پشتیبانی، اتصالات وی‌پی‌ان، گیت‌وی‌ها،
Etherpadها، Crabgrass و فایل‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده و بسیاری دیگر از
خدمات در حال خدمت‌رسانی هستند.ما به کمک مالی شما برای تامین برق و
نرم‌افزار و سخت‌افزار و نیروی کار نیاز داریم تا رایزآپ را آنلاین نگه
داریم.لطفاً اگر می‌توانید برای حمایت و تأمین هزینه‌ها کمی از وقتتان را
به ما اختصاص داده و ما را پشتیبانی مالی کنید – riseup.net/donate